English
Français
繁體中文
Português
简体中文
Español
Bahasa
Русский
Tiếng Việt
Česky
العربية
Melayu
ไทย
Italiano
한국어
Norsk
日本語
Dansk
Suomalainen
Română

Điều khoản & Thỏa thuận

pdf icon
Tuyên bố thông tin chính

Tài liệu này nhằm nêu rõ thông tin về các loại sản phẩm tài chính khác nhau và chi tiết giao dịch được cung cấp bởi ACY, có thể giúp bạn quyết định sản phẩm đầu tư nào cần giao dịch.

Tải về tại đây
pdf icon
Điều khoản và Điều kiện Khách hàng

Tài liệu này nhằm nêu rõ việc sử dụng trang web này và bạn cần chú ý đến trách nhiệm pháp lý của mình, điều này có thể giúp bạn sử dụng thông tin cẩn thận hơn.

Tải về tại đây
pdf icon
Chính sách về quyền riêng tư

Tài liệu này nhằm nêu rõ cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân hoặc công ty mà bạn cung cấp cho chúng tôi, điều này có thể giúp bạn quyết định có nên giao dịch với ACY hay không.

Tải về tại đây
pdf icon
Cảnh báo thao túng thị trường

Tài liệu này nhằm nêu rõ thao túng thị trường là gì, các hình phạt có thể phát sinh và các quy định liên quan.

Tải về tại đây

Thông tin quan trọng

1. Đăng ký với ACY Securities
toggle arrow
2. ACY không cung cấp bất kỳ lời khuyên cá nhân
toggle arrow
3. Bạn không sở hữu tài sản cơ bản
toggle arrow
4. Các phái sinh tài chính Overthe-counter (OTC)
toggle arrow
5. Đòn bẩy
toggle arrow
6. Biến động thị trường
toggle arrow
7. Trượt giá
toggle arrow
8. Rủi ro thanh lý bắt buộc
toggle arrow
9. Rủi ro đối tác
toggle arrow
10. Rủi ro vốn của khách hàng
toggle arrow
11. Rủi ro kỹ thuật và các trường hợp khác ảnh hưởng đến giao dịch của bạn
toggle arrow
12. Thẩm phán tranh chấp
toggle arrow

Mỗi. Thương mại. Vấn đề.