English
Français
繁體中文
Português
简体中文
Español
Bahasa
Русский
Tiếng Việt
Česky
العربية
Melayu
ไทย
Italiano
한국어
Norsk
日本語
Dansk
Suomalainen
Română

Kim loại quý

sydney

Ưu điểm của Giao dịch Kim loại quý

Làm thế nào để giao dịch Vàng

Kim loại quý là một trong những sản phẩm giao dịch biến động nhất trên thị trường quốc tế. Sử dụng các nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5, bạn có thể truy cập vào một trong những thị trường được nói đến và năng động nhất trên thế giới.

1 Lot = 100 Ounce | Vị trí: Long | Đòn bẩy: 20:1

Mở

Đóng

Đóng

XAU/USD

Giá thầu 1,280.20/Hỏi 1,280.40

Đòn bẩy đề xuất là 20:1

Giá thầu 1,281.20/Hỏi 1,281.40

Giá đóng cửa @ $1,281.20

Giá thầu 1,279.20/Hỏi 1,279.40

Giá đóng cửa @ $1,279,20

Giá trị trên mỗi lô

100x1,280.40 = $128,040 USD

Giá trị trên mỗi lô

$128,120

Giá trị trên mỗi lô

$127,920

Ký quỹ trên mỗi lô

128,040/20 = $6,402 USD

P/L

Lợi nhuận: 128,120-128,040 = $80

P/L

Mất: 128,040-127,900 = $120

Mở

XAU/USD

Giá thầu 1,280.20/Hỏi 1,280.40

Đòn bẩy đề xuất là 20:1

Giá trị trên mỗi lô

100x1,280.40 = $128,040 USD

Ký quỹ trên mỗi lô

128,040/20 = $6,402 USD

Đóng

Giá thầu 1,281.20/Hỏi 1,281.40

Giá đóng cửa @ $1,281.20

Giá trị trên mỗi lô

$128,120

P/L

Lợi nhuận: 128,120-128,040 = $80

Đóng

Giá thầu 1,279.20/Hỏi 1,279.40

Giá đóng cửa @ $1,279,20

Giá trị trên mỗi lô

$127,920

P/L

Mất: 128,040-127,900 = $120

Tại sao giao dịch với chứng khoán ACY

ACY Securities, chúng tôi là tất cả về trao quyền cho khách hàng. Chúng tôi hiểu những gì nó cần để giao dịch các thị trường và chúng tôi trang bị cho khách hàng của chúng tôi với các điều kiện giao dịch cấp cao, phân tích thị trường có thể giao dịch và giáo dục tùy chỉnh để bạn có thể trở thành nhà giao dịch mà bạn mong muốn trở thành nhà giao dịch.

Đa thẩm quyền quy định

Trụ sở chính đặt tại ACY Tower - Sydney

Giao dịch siêu chi phí thấp

Chênh lệch từ 0.0 pip

Thực hiện siêu nhanh

Dưới 30ms

Nhà cung cấp CFD đa tài sản

Cổ phiếu | FX | Hàng hóa | Chỉ số | ETF

Công cụ của Thương mại

Báo cáo hàng ngày | Ý tưởng thương mại | Giáo dục

Thanh khoản liên ngân hàng sâu

Từ 16 ngân hàng toàn cầu một tầng

Mỗi. Thương mại. Vấn đề.