English
Français
繁體中文
Português
简体中文
Español
Bahasa
Русский
Tiếng Việt
Česky
العربية
Melayu
ไทย
Italiano
한국어
Norsk
日本語
Dansk
Suomalainen
Română

Chỉ số giao dịch CFD

sydeny

Ưu điểm của giao dịch CFD chỉ số

Chỉ số CFD là gì?

Làm thế nào để giao dịch CFD chỉ số

Chúng ta hãy xem ví dụ giao dịch CFD chỉ số để bạn có thể thấy đòn bẩy, ký quỹ và điều gì sẽ xảy ra khi bạn đóng cửa vì lợi nhuận hoặc thua lỗ.

1 Lot = 1 Hợp đồng | Position: Long | Đòn bẩy: 20:1

Mở

Đóng

Đóng

Dow Jones (US30USD)

Giá thầu 16,814.1/Hỏi 16,817.1

Đòn bẩy đề xuất là 20:1

Giá thầu 16,824.1/Hỏi 16,827.1

Giá đóng cửa @ $16,824.1

Giá thầu 16,794.1/Hỏi 16,797.1

Giá đóng cửa @ $16,794.1

Giá trị trên mỗi lô

1x16,817.1 = $16,817.1 USD

Giá trị trên mỗi lô

$16,824.1

Giá trị trên mỗi lô

$16,794.1

Ký quỹ trên mỗi lô

16,817.1/20 = $840.855 USD

P/L

16,824.1-16,817.1 = $7

P/L

Mất: 16,817.1-16,794.1 = $23

Mở

Dow Jones (US30USD)

Giá thầu 16,814.1/Hỏi 16,817.1

Đòn bẩy đề xuất là 20:1

Giá trị trên mỗi lô

1x16,817.1 = $16,817.1 USD

Ký quỹ trên mỗi lô

16,817.1/20 = $840.855 USD

Đóng

Giá thầu 16,824.1/Hỏi 16,827.1

Giá đóng cửa @ $16,824.1

Giá trị trên mỗi lô

$16,824.1

P/L

16,824.1-16,817.1 = $7

Đóng

Giá thầu 16,794.1/Hỏi 16,797.1

Giá đóng cửa @ $16,794.1

Giá trị trên mỗi lô

$16,794.1

P/L

Mất: 16,817.1-16,794.1 = $23

Các chỉ số toàn cầu được giao dịch nhiều nhất

*Giá và Chênh lệch dựa trênTài khoản ProZero.

Tại sao giao dịch với chứng khoán ACY

ACY Securities, chúng tôi là tất cả về trao quyền cho khách hàng. Chúng tôi hiểu những gì nó cần để giao dịch các thị trường và chúng tôi trang bị cho khách hàng của chúng tôi với các điều kiện giao dịch cấp cao, phân tích thị trường có thể giao dịch và giáo dục tùy chỉnh để bạn có thể trở thành nhà giao dịch mà bạn mong muốn trở thành nhà giao dịch.

Đa thẩm quyền quy định

Trụ sở chính đặt tại ACY Tower - Sydney

Giao dịch siêu chi phí thấp

Chênh lệch từ 0.0 pip

Thực hiện siêu nhanh

Dưới 30ms

Nhà cung cấp CFD đa tài sản

Cổ phiếu | FX | Hàng hóa | Chỉ số | ETF

Công cụ của Thương mại

Báo cáo hàng ngày | Ý tưởng thương mại | Giáo dục

Thanh khoản liên ngân hàng sâu

Từ 16 ngân hàng toàn cầu một tầng

Mỗi. Thương mại. Vấn đề.